Hizmet Sözleşmesi

derinvize.com Hizmet Sözleşmesi

1.0 TARAFLAR Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad. Kardeşler Apt. No:77 D: 2 Harbiye Şişli / ISTANBUL adresinde mukim, vize müracaatı (Başvuru Takibi) hizmet sağlayıcı; Derin Vize Org.Sey.İth.İhr. Ltd. Şti., TEL: +90 212 2724392 (Bundan sonra derinvize.com olarak anılacaktır.) ile Diğer tarafta, ………………………………….adresinde mukim hizmet alıcısı;………………………………. TEL: ………………………./ Fax : ……………………. (Bundan sonra müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yer alan koşullarda, iş bu sözleşme imzalanmıştır.

2.0 SÖZLEŞMENİN KONUSU İş bu sözleşme mahiyetinde, müşterinin yabancı ülke temsilcilikleri vize servislerine (Konsolosluklara) yapacakları müracaatların, derinvize.com uzman başvuru hizmet ve danışmanlığı ile sağlanarak, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işleminin gerçekleşmesini kapsamaktadır.

3.0 GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLAR

1) Müşterinin vize başvurusunu yapabilmesi için en az altı aylık geçerli bir pasaporta sahip olması gerekmekle birlikte, vize için talep edilen müracaat belgeleri, seyahat sağlık sigortası, konsolosluk harcı ve hizmet bedelinin de derinvize.com’a iletilmesi genel esasında; Vize Müracaatı takip işlemleri gerçekleşmektedir. derinvize.com yabancı ülke temsilcilikleri vize servisleri ile vize başvurusu yapacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yada kurumlar arasında hizmet vermekte olup yabancı devletlerin vize değerlendirmelerinde taraf değildir.

2) derinvize.com, müşterinin vize müracaatlarını ilgili konsolosluk nezdinde gerçekleştirecek olup hiçbir şekilde bir yaptırım yada vize verilmesinde tasarruf ayrıcalığına sahip değildir, vize müracaatını takip eden zaman diliminde ilgili konsolosluğun, işlemleri beklenenden uzun sürdürmesi ile meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı derinvize.com taraf (Gerekli görüldüğünde detaylı değerlendirmeler ilgili konsolosluklarca yapılabilmektedir.) olmamakla birlikte ilgili konsolosluğun müracaata ilişkin ek belgeler talep etmesi durumunda, müşteri bu belgeleri kendi insiyatifinde beyan edeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3) Müşteri, vize müracaatı esaslarına uygun olarak tüm belgeleri seyahatinden önce (Vize Müracaatı değerlendirme ve cevaplandırma süreçleri, her konsolosluğun farklı olup seyahat; bu ayrıntı göz önünde bulundurularak planlanmalıdır.) derinvize.com’a teslim etmiş ve başvurusu da derinvize.com tarafından ertesi iş günü gerçekleşmiş olmasına rağmen, ilgili konsolosluk yetkilerince, başvuruya cevap beklenenden uzun sürebilmesi söz konusu olup taraflar, bu durumu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4) Müşteriye ait vize başvurusunun, her hangi bir sebep ile konsolosluk değerlendirmesinde uygunluk kazanmaması ve müracaatın red olması halinde; Vize harç, başvuru takip hizmet bedeli, sağlık sigorta poliçe ücreti vb. başvuruya esas işlemlere ait bedellerin iadesi bulunmamakta olup taraflar bu hususu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5) Vize müracaatına esas olan konsolosluk yönetimince, müşterinin mevcut belgelerine ilave olarak belgeler talep edilebileceği gibi, bu talepler müşteriye mail-faks veya telefon iletişimi ile derinvize.com tarafından bildirilir. Müşterinin bahse konu ek belgeleri beyan etmemesi durumu ile vize alınamaması halinden, derinvize.com sorumluluk almamaktadır.

6) Vize başvurusunda bulunan müşterilerimiz, ilgili konsolosluğun talebi halinde görüşmeye davet edilebileceği gibi sözlü beyanlarına da başvurulabilmektedir. Bahse konu hallerde, görüşmenin müşteri tarafından red edilmesi yada ahlak kurallarına aykırı hareketler içinde bulunarak, vize müracaatının geçersiz sayılmasına neden olmasından dolayı meydana gelebilecek zararlardan, derinvize.com sorumluluk sahibi olmadığı gibi bu hususlarda davanın da tarafı değildir.

7) Müşterinin, vize alarak seyahat ettiği ülke sınırında, (Sınır Polisi) yetkililerce ülkeye alınmaması hallerinden yada yurtdışına çıkış işlemlerinde yasal engeller bulunması halinden doğacak mücbir zararlardan ötürü, derinvize.com sorumluluk (Bknz. Sözleşme Konusu) almamakta birlikte, her hangi bir davanın tarafı değildir, taraflar bu hususu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8) Müşteri beyanı ile yapılan vize başvurularında; Yanlış, eksik, sahte belgeler yada yanıltıcı bilgiler verilmesi halinde bu husustan, beyanı veren müşteri sorumlu olup bahse konu uygulamanın suç teşkil ettiği yine iş bu sözleşme ile tebliğ ve tebellüğ edilir.

9) Müşterinin seyahati için talep ettiği tarihlerden farklı tarihlere ilgili konsolosluğun vize vermesi durumunda, derinvize.com her hangi bir sorumluluk sahibi olmadığı gibi durum vize servisinin insiyatifi dahilinde olduğu taraflarca Kabul ve rücu edilir.

4.0 MÜRACAAT HİZMET BEDELİ VE ÜCRETLENDİRME
1) Her yabancı ülke temsilciliğinin vize harç ve hizmet bedeli farklı olup bahse konu işlemlere ait fiyat listesi iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.Başvuru tarihinde geçerli olan vize müracaat hizmet bedelleri, iş bu sözleşme EK’i sayılacak olup müracaatın gerçekleşebilmesi için belirtilen bedelin, müşteri tarafından ödenmiş olması ile başvuru takibi gerçekşecektir.

2) Müşterinin Vize Müracaat işlemini gerçekleştirmek üzere, pasaportunu derinvize.com’a iletmesi yada vize alınmasına takip müşteri pasaportunun iade edilmesi hususları olarak, özel ücretli kurye kullanılması halinde; bahse konu işleme ait olan bedel, müşteri tarafından karşılanacak olup bu durum taraflarca gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

3) Kredi Kartı (Mail order) ile yapılan vize müracaatı ödemelerinde, kart sahibinin kimlik fotokopisi de gerekmekte olup bu tip durumlarda kişi yada kurumlar, ilgili ödemenin ayrılmaz bir parçası olarak kimlik fotokopilerini derinvize.com’a vermek zorundadır.

5.0 TAZMİNAT TALEPLERİ
1) Vize müracaatı esaslarına göre başvuru beyanından yada başvuru sahibinin ilgili konsoloslukta ki yanlış tutum ve davranışından kaynaklanan sebepler ile derinvize.com’un maddi ve manevi uğrayabileceği zararlar başvuru sahibinden talep edileceği gibi aksi olarak müşteri başvurusuna ilişkin yanıltıcı yada yanlış-eksik müracaat yapıldığının tespiti halinde ise derinvize.com başvuru ücreti kadar bedeli müşteriye ödeyecektir. Taraflar bu husus gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2) Müşterinin iş bu sözleşmede belirtilen vize müracaatı işlemlerinin fiilen aşlamaması ve taraflarca tespit edilecek usulsüz durumlar halinde sözleşme kendini fesih edebileceği gibi ilgili işlem noter aracılığı ile de yapılabilir.

6.0 SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESHİ İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren geçerli sayılarak, ilgili konsolosluğun başvuruya müspet veya menfi cevap vermesi ile son (Tüzel Kimliklerde iş bu sözleşme bir yıl geçerlilik kazanmakta olup taraflarca fesih edilmediği süreçte bir yıl daha uzar.) bulmaktadır.

7.0 İHTİLAF VE TEBLİGAT ADRESLERİ
1) İş bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup uygulamadan doğacak ihtilaflardan ve uyuşmazlıklardan İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Bu sözleşmenin başlangıcında belirtilen adresler tebligat adresleridir. Adreslerde ki değişiklikler; Değiştiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde noter aracılığı ile ildirilecektir. Aksi durumlarda eski adreslere yapılacak tebligat geçerli sayılacaktır.

2) Toplam 7 (yedi) maddeden ibaret iş bu sözleşme 2 orijinal nüsha olarak …./…../20 Tarihinde düzenlenmiş ve imzaya haiz kişilerce okunup imzalanmıştır.

derinvize.com MÜŞTERİ
(Hizmet Alıcısı)

Derin Vize Sey.Org.İth.İhr.Ltd.Şti.